1.Политика на поверителност
"ЕЛИТ-70" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и законодателството на Република България уреждащо тази материя.
 За "ЕЛИТ-70" ЕООД сигурността и законосъобразното използване на лични данни са с висок приоритет, поради което за нас е важно нашите клиенти да бъдат информирани за принципите и целите на обработка, на какво основание и какви лични данни се събират, както и за правата на субектите на данни и начина на упражняването им.
Настоящото се прилага изключително за данните, събирани от "ЕЛИТ-70" ЕООД чрез интернет страница www.harlexmarket.com на магазина и нейните производни страници, които изрично насочват към този документ.
Политиката ни за поверителност по време на престоя Ви в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него услуги и продукти е съобразена Общия регламент за защита на данните, другите актове на Европейския съюз с тази област, както законодателството на Република България по отношение на защитата на лични данни.
2.Събиране и обработка на лични данни
Преди да пристъпим към събиране на данни, ние Ви информираме за това и с регистрирането си в сайта  приемаме, че Вие сте съгласни да предоставите личните си данни за изрично посочените цели на обработка, съобразно Общите условия на сайта и настоящата Политика за поверителност.
Личните данни, които събираме от Вас, може да включват Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес. Ние имаме право също така да събираме допълнителна информация, като например Вашия пощенски код, възраст, предпочитания, интереси и любими неща. Ако изберете да направите покупка или да се абонирате за услуга, предлагана на нашия сайт, ще Ви помолим за допълнителна информация, като например единен граждански номер и адреса за фактуриране, която се използва за създаване на акаунт за плащане. Ако изберете да участвате в тези дейности, ние също така ще събираме информация от Вас, която предоставяте в отговор на проучвания или във връзка с някакъв аукцион или томбола.
Имаме право също така да събираме информация за Вашите посещения в магазина или на Уеб сайта. Например ние имаме право да използваме инструменти за анализ на Уеб сайта, за да извличаме информация от Вашия браузър, вкл. сайта, от който идвате, търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия Уеб сайт, страниците, които разглеждате в рамките на Уеб сайта, добавките на вашия браузър и широчината и височината на последния.Допълнително събираме и определен тип стандартна информация, която се изпраща от браузъра до всеки посещаван от Вас Уеб сайт, като например IP адрес, типа и езика на браузъра, броя посещения и адресите на съответния Уеб сайт. Ние имаме право да изполвзаме информация от Вашия браузър, напр. избора на език, за да подобрим работата на клиентите, напр. като направим Уеб сайта достъпен на предпочитания Ви език, където е възможно.
Потребителите, желаещи да използват за вход Facebook, предоставят своите имена и имейл, когато разрешат на  Facebook приложението Harlexmarket да ги свърже със страницата www.harlexmarket.com. Тези данни се обработват като лична информация и не се преотстъпват на трети лица.
Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме които секции от сайта ни  представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия Интернет сайт по-добър и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.
Събраната информация се използва с цел да предлагаме максимално добра услуга, с оглед Вашите цели и интереси като Ви изпращаме най-актуални и подходящи оферти за продукти на най-ниски цени, както и за целите на сключването на договори, доставянето на стоките до посочен от Вас адрес и изпълнение на другите условия по договора и законодателството.
Информацията, която ни предоставяте се обработва на основание Вашето изрично съгласие, с изключение на данните, които са ни необходими за изпълнение на задълженията по сключените договори и други задължения към компетентни държавни органи.
Всеки субект, чиито данни се обработват от "ЕЛИТ-70" ЕООД има следните гарантирани от Общия регламент за защита на данни и закона права:
прово да поиска да му бъде предоставена информация обработваните лични данни, които се отнасят до него;
право да получи достъп обработваните лични данни;
право да поиска коригиране( ако личните данни са неточни);
право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;
право да поиска ограничаване на обработване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;
право на преносимост на личните данни;
право на възражение;
право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен, с изключение на данните и целите за които субектът е изразил съгласие, при спазване на установените принципи на обработване на лични данни;
право да поиска защита по административен или съдебен ред, в случай, че права му са били нарушени;
право на жалба до надзорен орган.
Личните данни се обработват от "ЕЛИТ-70" ЕООД, въз основа на изричното съгласие изразено с регистрация на сайта www.harlexmarket.com и приемане на Общите условия и настоящата Политика на поверителност, която е неразделна част от тях. Всеки потребител на сайта има възможност да оттегли съгласието си по всяко време без други условности като на този адрес изпрати съобщение с тема "Оттегляне на съгласие" или използва някоя от другите форми за контакт на сайта.
При оттеглено съгласие "ЕЛИТ-70" ЕООД си запазва правото да обработва само тези лични данни, които са предоставени във връзка с изпълнение на сключен между дружеството договор със субект на лични данни, за целите на изпълнение на задълженията по този договор, както и за нуждите на счетоводно и данъчно отчитане, в установените от закона срокове. 
3. Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица
Ние използваме представените от Вас лични данни, ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от Вас доброволно.
Събираните от магазина или в Уеб сайта данни се използват за работа на магазина и Уеб сайта, както и за предоставянето на услуги и изпълнението на транзакции, които сте изискали или разрешили, а също за да Ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща). Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. Ние имаме също така право да използваме Вашите данни, за да Ви предоставим информация за използвания от Вас продукт или услуга, за важни актуализации или известия относно нашите продукти и услуги, за предоставяне на клиентска поддръжка, за улесняването на връщането или замяната на продукти, за отговор на въпроси или оплаквания, за извършване на клиентски проучвания или изпращане на награди, за откриване и предотвратяване на измами и за други цели, описани в настоящата Декларация за поверителност.
Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и без да сме поискали разрешение и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да  било форма.
В случай, че направите поръчка на стоки през нашия сайт, ние предаваме Вашите лични данни на търговски партньори и куриери, участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната и позволената от закона степен. Ние предоставяме на тези фирми само необходимите им лични данни за предоставяне на съответните услуги. Фирмите  са задължени да осигурят поверителност на информацията и нямат право да я използват за каквато и да е друга цел.
Можем да използваме или разкриваме предоставената от Вас информация за Вашите лични данни, включително съдържанието на Вашите комуникации в нашия Уеб сайт или магазин, за да: (а) спазим закона или дадени законосъобразни изисквания или съдебе процес; (б) зашитим правата или собствеността "ЕЛИТ-70" ЕООД или наши клиенти, включително прилагане на нашите споразумения или правила, регулиращи използването на услугите от Ваша страна; или (с) предприемем действия при нужда, която по наша преценка е наложителна, да използваме или разкрием информация с цел предпазване на личната безопасност на служителите на "ЕЛИТ-70" ЕООД, клиенти или обществеността.
4. Защита на личните Ви данни.
Освен в случаите, в които е оказано друго в тази декларация, предостаените от Вас във връзка с магазина или на Уеб сайта лични данни няма да се разпространяват извън "ЕЛИТ-70" ЕООД без Вашето разрешение.
Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим Вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.
В израз на предприетата активна политика по защита на Вашите лични данни, "ЕЛИТ-70" ЕООД е възложила на организация да осъществява функциите на длъжностно лице по защита на данни, чрез което можете да получите съдействие по упражняване на Вашите права.
5. Достъп до Вашите лични данни
С регистрацията си в нашия сайт, всеки клиент създава свой личен профил, чрез който може да добавя или редактира по дадената информация. Изписвайки имейла, с който се е регистрирал и автоматично генерираната му парола за достъп, получена на същия имейл, всеки клиент може да промени както паролата, така и посочените в личния му профил данни - секция Моят офис/Лични данни.
6. Бисквитки ( Cookies )
В някои секции на нашия Интернет сайт използваме бисквитки, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да улесним престоя Ви в нашия сайт и за да можем да внасяме съответните корекции и подобрения. Бисквитките не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за Вашия компютър. Бисквитките представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на Вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят Вашия компютър, когато ни посетите отново, за да ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови бисквитки или начинът, по който Вашият браузър Ви съобщава кога получавате нова бисквитка, без значение кое счетете за по-удачно.
Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и Уикипедия...  за повече информация.
7. Информация, изменение и изтриване на лични данни
Вие можете по всяко време да отправите до нас запитване в писмена форма относно това кои от Вашите лични данни използваме, съхраняваме и обработваме. В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация и ще уважим всяко Ваше желание за изменение, поправка или изтриване на Вашите лични данни.
8. "ЕЛИТ-70" ЕООД ЕИК 205774457 седалище и адрес на управлене: гр. ВАРНА,Л.КАРАВЕЛОВ 12
тел.0899 960861  harlexmarket@abv.bg  office.harlexmarket@gmail.com
9. Промени в настоящата декларация за поверителност
"ЕЛИТ-70" ЕООД си запазва правото да актуализира тази Декларация за поверителност, с оглед повишаване адаптиране на нови механизми и прилагане по-високи стандарти на защита.
Всички промени ще бъдат публикувани на Интернет страницата ни www.harlexmarket.com за да имате неограничен достъп до тях.
Препоръчваме Ви редовно да преглеждате тази Декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това как защитаваме личните данни, които събираме.
23.05.2018г.