Моля, прочетете внимателно Общите условия, преди да ползвате услугите на интернет сайта www.harlexmarket.com. Потребителите изразяват съгласие с описаните по-долу Общи условия с факта на ползване на услугите на сайта. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

В случай, че не сте съгласни с някое от условията, моля не ползвайте услугите, преустановете достъпа до сайта и потърсете друг начин за закупуване на предлаганите стоки.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ САЙТА HARLEXMARKET.COM

Чл. 1. ПОНЯТИЯ

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът www.harlexmarket.com, който е собственост на “ЕЛИТ-70 ЕООД” и служи за виртуална платформа за транслиране на заявки за покупка на стоки от чуждестранен сайт. „ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН” представлява чуждестранния сайт за китайски стоки, като предоставя информация за предлаганите от него стоки на български език-чрез автоматичен превод.

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко дееспособно физическо лице /навършило18 години/, което се е съгласило с настоящите Общи условия, във връзка с подаване на заявка за закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

“ТЪРГОВЕЦ” е всеки продавач на стока в сайта на “Електронния магазин”.

“ЕЛИТ-70 ЕООД” е търговско дружество с EИК: 205774457, с адрес гр. Варна, ул. Л.Каравелов 12 ап.2 , което създава и поддържа електронния магазин, предоставя транслиране на заявки към предлагани в магазина стоки и определя настоящите Общи условия. “ЕЛИТ-70 ЕООД” има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ЗАЯВКА” е всяка поръчка, направена от Потребител към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Заявката се смята за приета от електронния магазин, след като стоката бъде заплатена и Потребителят получи автоматичен отговор по емайл за потвърждение получаването на заявката.

“ДОСТАВКАТА“ на стоката се извършва от ЕЛИТ-70 ЕООД.

"БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА" е без доплащане за доставка.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до предлаганите в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребителя.

„ОПАКОВКА” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани на Потребителя чрез електронния магазин.

„ПРОДАЖНА ЦЕНА” е крайната цена за бройка или за определено количество стока, находяща се в Китай, посочена в “Електронния магазин”.

„СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„УЕБСАЙТ/САЙТ” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА” е съставна и обособена част от уебсайт.

„ИНТЕРНЕТ САЙТ” е уебсайт за електронна търговия, поддържан от “ЕЛИТ-70 ЕООД” с цел транслиране на заявки за покупка на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя, и който съдържа множество инетрнет страници.

„ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /СИСТЕМА” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.

„IP АДРЕС„ („IP ADDRESS“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ” са рекламни или други съобщения, представлящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия, за получаването на които търговски съобщения Потребителят е дал своето изрично предварително съгласие с приемането на настоящите Общи условия.

„ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. “Електронният магазин” предоставя на Потребителя възможност да транслира заявки за закупуване на предлаганите на сайта: www.harlexmarket.com стоки при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия.

ОФЕРТИ

Чл. 3. “Електронният магазин” публикува на адрес www.harlexmarket.com търговско предложение, съдържащо следната потребителска информация:

- умалено изображение на всеки продукт; описание на основните характеристики на продукта чрез автоматичен превод на езика, съгласно предоставената информация от производителя на стоката.

- продажната цена не включва стойността на  куриерските или транспортните разходи, митнически сборове, невключени в цената на стоките, и свързани с тяхната доставка;

- информация за начините на плащане и доставка;

- периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 4. (1) Разглеждането на електронния магазин www.harlexmarket.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

(2). За да се пазарува от електронния магазин www.harlexmarket.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) и име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

(3) Потребителят трябва да посочи e-mail, парола, име и адрес за доставка.

(4) В електронния магазин на www.harlexmarket.com за всяка стока е посочена крайната цена, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

(5) На страницата вдясно до всеки продукт стои бутон „Добави в кошница“. Съдържанието на кошницата за регистрираните потребители се запазва за 15 дни (след това автоматични се прехвърля в "Избрано", като може да бъде променено или изтрито от самия потребител. За гостите на сайта съдържанието на кошницата се запазва до обновяване на отворената страница или до нейното затваряне от потребителя. Потребителят може да прегледа съдържанието на кошницата с ”Виж кошницата” или натискане на иконката в горния десен ъгъл. В самата кошница са посочени стоките, тяхното количество, техните цени и общата сума на цялата поръчка. Следващият бутон е “Продължи напред” – тук клиентът има възможност да въведе своите данни за контакт и доставка или да ги промени. С бутона най-долу “Оформи поръчката” вече се реализира заявката. С това поръчката е подадена за обработка, изчисляваме доставката и разрешаваме плащането (изпращаме имейл съдържащ цялата необходима информация).

ОБВЪРЗВАНЕ И ЗАДЪЛЖАВАНЕ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. (1) Договорът с “Електронният магазин” за транслиране на заявка на разстояние се сключва след валидно подадена заявка от страна на Потребителя и след извършено плащане.

(2) С акта на подаване на заявка за покупка на продукта Потребителят изразява съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.

(3) “Електронният магазин” има задължение да прехвърли поръчката и да извърши плащане към сайта-източник, който реализира поръчката и доставката и съответно поддържа връзка с търговците. “Електронният магазин” няма задължение да поддържа връзка с търговците, а само може да предоставя информация за контакт.

ЗАЯВКА

Чл. 6. (1) За валидно подадена заявка, по смисъла на настоящите Общи условия, се счита онази електронна поръчка през интернет сайта, която е потвърдена от “Електронния магазин” с изпращане на електронно съобщениe (e-mail) на електронния адрес, въведен от Потребителя в заявката.

(2) За да подаде валидна заявка, Потребителят трябва да попълни електронната форма на поръчката, намираща се на Интернет сайта – www.harlexmarket.com като предостави изискуемите и верни данни. В случай, че Потребител предостави неверни данни, подадената заявка се счита за невалидна и “Електронният магазин” не дължи изпълнение по нея. Преди изпращането на заявката за покупка на стока и извършване на плащането по нея, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма на заявката.

(3) Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки с посещението си на страницата на електронния магазин. Подаването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

а/ избор на продукт и услуга;

б/ въвеждане на адрес за доставка;

в/ извършване на плащане.

ПРОДАЖНА ЦЕНА

Чл. 7. Всички цени са в български левове. Указаните цени на отделните стоки са крайните цени за съответното количество и не включват разходи за доставка, митнически и други такси. Разходите за доставката на стоката остават за сметка на Потребителя, като размерът им се определя в зависимост от избрания от Потребителя начин за доставка на стоката, посочен в електронната форма на заявката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени  по банков път. Транзакцията се потвърждава чрез имейл за промяна статуса на поръчката.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН”

Чл. 9. (1) “Електронният магазин” има право:

- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица;

- да изпраща до Потребителя нюзлетър (newsletters) с търговски съобщения и оферти, за получаването на които Потребителят се е абонирал предварително;

- да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите са подали или подават заявка за покупка на стоки от електронния магазин;

(2) Отговорността на “Електронния магазин” е ограничена, както следва:

- “Електронният магазин” не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, когато това се дължи на настъпили или настъпващи обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и др., без изброяването да е изчерпателно;

- “Електронният магазин” не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

- “Електронният магазин” не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки. “Електронният магазин” не отговаря за съответствието им с качествата, посочени и заявени като такива от авторите, създатели и производители на стоките;

- “Електронният магазин” не носи каквато и да било отговорност за качеството на заявените и доставени стоки, произтичащо от характеристиките и функциите на самите стоки, обусловени от авторите, създателите или производителите им; Електронният магазин не носи отговорност за вреди причинени от автоматичният превод на български език на характеристиките на стоките и за съответствието снимките на продукта, предоставени от Търговеца, със самият продукт.

- “Електронният магазин” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

- “Електронният магазин” няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва електронния магазин, като не носи отговорност за вреди, претърпени от трети лица в резултат от действия на Потребители на електронния магазин, извършени посредством страницата;

(3) “ЕЛИТ-70 ЕООД” като собственик на “Електронния магазин” не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

(4) “ЕЛИТ-70 ЕООД” като собственик на “Електронния магазин”  изготвя и  изпраща разписки или други документи, свързани с направеното плащане или направента заявка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 10. (1) Потребителят има право на:

Достъп в режим онлайн до “Електронния магазин” в Интернет, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на “Електронния магазин” – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

Да получи от “Електронния магазин” или от Представител на “Електронния магазин” съдействие за осъществяване на връзка с производителя по повод направената от Потребителя заявка.

(2) Потребителят се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция и други данни, изискуеми при попълване на електронната заявка за покупка на стока от електронния магазин;

- да плати цената на заявената от него стока в срока и по начина, определен в настоящите Общи условия и на страницата на електронния магазин в Интернет:

- да заплати разходите за доставка на заявената за покупка стока по начин и в срок, определени в настоящите Общи условия и на страницата на електронния магазин в Интернет;

- да отправя към търговците всички въпроси и искания за рекламации, свързани с заявената стока, със съдействието на Електронния магазин.

- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

- да опазва своята парола и носи пълна отговорност за опазването ѝ, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ;

- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

- да уведомява незабавно “Електронния магазин” за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на “Електронния магазин”;

- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват електронния магазин;

- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в електронния магазин и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

СРОК ЗА ДОСТАВКА

Чл. 11. Доставката на заявената и заплатена стока се осъществява в рамките на до 65 работни дни (за пощенски и куриерски пратки), до 90 работни дни (за пратки пътуващи по море). “Електронният магазин” може да окаже съдействие за осъществяване на връзка с Търговеца по повод направената от Потребителя заявка.

ПРЕДАВАНЕ

Чл. 12. Стоката се предава на адреса, посочен в заявката от Потребителя за доставка на стоката . 

РЕКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Чл. 13. (1)“Електронният магазин” може да окаже съдействие на Потребителя за предявяване на рекламация към Търговеца, чрез съдействие за осъществяване на връзка с търговеца. Условията за предявяване на рекламации към нас се намират на страница "РЕКЛАМАЦИИ" на адрес http://harlexmarket.com/bg/article/complaints

(2) Рекламация може да бъде отправена до 7 дни след получаване на продукта и не по-късно от 7 дни след изтичане на крайния срок за доставка. За рекламация може да се счита несъответствие на получения с описания продукт като размер, параметри, дефект.

(3) “Електронният магазин” информира своевременно Потребителя за всяко решение на Търговеца относно подадената рекламация. При получено крайно решение съгласие от Търговеца, “Електронният магазин” възстановява сумата предоставена от търговеца по банкова сметка на Потребителя.

(4) Връщане на стоки може да се осъществи според условията на всеки конкретен Търговец и за сметка на клиента. Върнатата стока трябва да е в оригиналната опакова, без следи от използване и с ненарушена цялост. В противен случай, търговецът може да откаже възстановяване на стойността.

(5) Анулиране или връщане на вече заплатена и изпратена поръчка без основание за рекламация може да се осъществи според условията на всеки конкретен Търговец и за сметка на клиента. При съгласие от страна на Търговеца “Електронният магазин” превежда на Потребителя стойността на продуктите с удържана такса за първоначална доставка. Таксата е в размер на 20 лв. за международни пратки и минимум 5 лв. за изпратените от България продукти, независимо от сумата на поръчката.

(6) Замяна на получен продукт, без основание за рекламация може да се осъществи за продукти, изпратени от България. Замяната се осъществява за сметка на клиента и в двете посоки. Замененият продукт трябва да бъде изпратен в оригинална опаковка без да е нарушена цялостта му. След оглед от страна на търговеца, се изпраща новият продукт.

УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 14 (1). Цялата информация, публикувана в сайта www.harlexmarket.com, е собственост на “ЕЛИТ-70 ЕООД”, в т.ч. снимки и описания на артикули. “Електронният магазин” дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.harlexmarket.com.

(2) Забранява се копирането на текстове от www.harlexmarket.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на “ЕЛИТ-70 ЕООД”.

СПИРАНЕ ДОСТЪПА

Чл. 15. При неизпълнение от страна на Потребителя на някое от задълженията му, описани в настоящите Общи условия, “Електронният магазин” може да предприеме действия по отнемане достъпа на Потребителя до страницата в Интернет на електронния магазин.

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.16. Потребителят е длъжен да обезщети “Електронният магазин” и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети “Електронния магазин”и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 17. (1) Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща или чрез натискане на електронен бутон за изпращане на данни от Интенет страница, имащи съдържание, попълнено от Потребителя или чрез отбелязване в поле в уебсайта на “Електронния магазин”и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

(2) Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с “ЕЛИТ-70 ЕООД”, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.

(3) Връзка може да се осъществи на посочените контакти в сайта: имейл адрес – office.harlexmarket@gmail.com, телефонен номер +359899960861.

(4) Ако възникнат проблеми с доставката или качеството на стоките, “ЕЛИТ-70 ЕООД” осъществява контакт с търговците.

ПРОМЯНА

Чл. 18. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “Електронният магазин”, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и “Електронния магазин”, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 19. (1) Общите условия са обвързващи за Потребителя и “Електронния магазин”, на основание чл. 9 от Закона за електронната търговия и чл. 298 от Търговския закон, както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

(2) За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.